Uradno obveščanje in poročanje o tobaku, tobačnih in povezanih izdelkih

Namen poročanja
Namen poročanja o tobaku, tobačnih izdelkih, elektronskih cigaretah in posodicah za ponovno polnjenje je zagotavljanje visoke ravni zaščite na področju varovanja zdravja, varstva okolja in varstva potrošnikov.

V skladu z določbami Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/17 in 29/17, v nadaljevanju: ZOUTPI) morajo vsi proizvajalci in uvozniki tobačnih in povezanih izdelkov predložiti določene informacije, vključno s sestavinami, emisijami in podatki o prodaji teh izdelkov.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju: NLZOH) je imenovan kot pristojni organ Ministrstva za zdravje RS za prejemanje, shranjevanje, obravnavo, analiziranje in objavljanje podatkov ter meritve emisij iz tobačnih izdelkov.

Vse informacije o tobačnih in povezanih izdelkih proizvajalci oziroma uvozniki teh izdelkov predložijo preko skupnega elektronskega portala, ki ga upravlja Evropska komisija, to je European Common Entry Gate (v nadaljevanju: EU-CEG sistem). Navodila za prijavo in pridobitev identifikacijske številke predlagatelja (ID), so na voljo pri Evropski komisiji. Za prijavo je treba ustvariti račun in zaprositi za ID številko. Prijavnico in navodila se lahko prenesejo s spletne strani EU-CEG, ki je dostopna na naslednji povezavi: https://ec.europa.eu/health/eu-common-entry-gate-eu-ceg/providing-information-tobacco-products-e-cigarettes-and-refill-containers-eu-common-entry-gate-eu_sl.

Dne 17. 2. 2018 je na podlagi petega odstavka 8. člena, enajstega odstavka 9. člena, sedmega odstavka 10. člena, četrtega odstavka 12. člena, tretjega odstavka 25. člena, štirinajstega odstavka 26. člena, in tretjega odstavka 28. člena ZOUTPI v Sloveniji pričel veljati Pravilnik o poročanju o tobačnih in povezanih izdelkih (Uradni list RS, št. 9/18), ki je dostopen na spletni strani: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13018.

Splošni pojmi in definicije
Uradno obveščanje

Uradno obveščanje
Uradno obveščanje (v nadaljevanju: notifikacija) je postopek, ki se začne po sprejetju uradnega obvestila o vsaki znamki in vrsti tobaka, tobačnega ali povezanega izdelka, ki se jo namerava dati na slovenski trg. Vse prijave ali spremembe glede tobaka, tobačnih ali povezanih izdelkov so sprejete in obravnavane po plačilu pripadajočih pristojbin.
Proizvajalec

Proizvajalec
Proizvajalec tobaka, tobačnih ali povezanih izdelkov je, v skladu z ZOUTPI, fizična ali pravna oseba, ki proizvaja izdelek ali naroči njegovo oblikovanje ali izdelavo in ga trži pod svojim imenom ali znamko. Ima obveznosti poročanja in notifikacije pri NLZOH o tobaku, tobačnih ali povezanih izdelkih, ki jih namerava dati na trg v Sloveniji, v skladu s slovensko zakonodajo.
Uvoznik

Uvoznik
Uvoznik tobaka, tobačnih ali povezanih izdelkov je, v skladu z ZOUTPI, lastnik teh izdelkov, vnesenih v EU, ali oseba, ki ima pravico razpolaganja z njimi. Pri NLZOH ima obveznosti poročanja in notifikacije o tobaku, tobačnih ali povezanih izdelkih, ki jih namerava dati na trg v Sloveniji, v skladu s slovensko zakonodajo.
Distributer

Distributer
Distributer tobaka, tobačnih ali povezanih izdelkov nima obvez v zvezi s poročanjem in notifikacijo pri NLZOH, če je distributer izdelkov, za katere so s strani proizvajalcev in uvoznikov izdelkov že izpolnjene obveze, povezane z notifikacijo na slovenskem trgu.

Pred distribucijo naj distributer tobaka, tobačnih ali povezanih izdelkov v Sloveniji preveri, ali imajo proizvajalci oziroma uvozniki le-teh izpolnjene obveznosti, povezane z notifikacijo, kar je razvidno na spletni strani NLZOH, v razdelku »Rezultati poročanja«, v seznamu »Rezultati poročanja - tobak« in seznamu »Rezultati poročanja - e-cigarete«, ter dostopno na spletni strani: www.tobak.si.
Prodajalec

Prodajalec
Prodajalec tobaka, tobačnih ali povezanih izdelkov nima obvez v zvezi s poročanjem in notifikacijo o tobačnih in povezanih izdelkih pri NLZOH. Pred prodajo naj prodajalec tobaka, tobačnih ali povezanih izdelkov v Sloveniji preveri, ali imajo proizvajalci ali uvozniki teh izdelkov izpolnjene obveznosti, povezane z notifikacijo, kar je razvidno na spletni strani NLZOH, v razdelku »Rezultati poročanja«, v seznamu »Rezultati poročanja - tobak« in seznamu, »Rezultati poročanja - e-cigarete«, ter dostopno na spletni strani: www.tobak.si.

V kolikor izdelka, ki naj bi se distribuiral ali prodajal, na navedenih seznamih ni, naj se s strani proizvajalca ali uvoznika pridobi informacija, ali je zadevni izdelek v postopku notifikacije pri NLZOH. V primeru, da izdelka ni na seznamu oziroma ni v postopku notifikacije, se le-ta v Republiki Sloveniji ne sme dati na trg.
Zahteve glede oblike in načina poročanja

Zahteve glede oblike in načina poročanja
Zahteve glede oblike in načina poročanja so opredeljene v Pravilniku o poročanju o tobačnih in povezanih izdelkih (Uradni list RS, št. 9/18), in sicer za tobačne izdelke, elektronske cigarete, nove tobačne izdelke ter zeliščne izdelke za kajenje.
Proizvajalec oziroma uvoznik vnese podatke o izdelku(ih), ki ga(jih) želi dati na trg, v EU-CEG sistem. Z vnosom podatkov za Republiko Slovenijo je NLZOH sporočena namera o dajanju prijavljenega izdelka na trg v Republiki Sloveniji.
Na podlagi navedenega NLZOH začne s postopkom notifikacije, ki sledi naslednjim korakom:
 • sprejeto sporočilo na NLZOH o nameri dajanja izdelka(ov) določenega predlagatelja na trg Republike Slovenije;
 • komunikacija s predlagateljem in plačilo pristojbine za pregled in obravnavo podatkov prijavljenega(ih) izdelka(ov);
 • izvedba postopka pregleda in obravnave vnesenih podatkov;
 • zaključek postopka in notifikacija;
 • javno dostopna objava notificiranega izdelka(ov) na spletni strani NLZOH.
Obravnava

Obravnava
Obravnava je postopek pregleda in analiziranja vnesenih podatkov v EU-CEG sistem za vsako znamko in vrsto izdelka, za katerega se prejme obvestilo o nameri dajanja na slovenski trg.
Notificiran tobačni ali povezan izdelek

Notificiran tobačni ali povezan izdelek
Notificiran tobačni ali povezan izdelek je vsak izdelek, za katerega je ugotovljena pravilnost glede obveznosti poročanja in obveščanja iz 9., 10., 25., 26. in 28. člena ZOUTPI in je z objavo na spletni strani NLZOH zaključen postopek prejemanja, shranjevanja, obravnave, analiziranja in objavljanja podatkov o tem izdelku, kar je razvidno v razdelku »Rezultati poročanja«, v seznamu »Rezultati poročanja - tobak« in seznamu »Rezultati poročanja - e-cigarete«, ter dostopno na spletni strani: www.tobak.si.
Definicije različnih izdelkov

Definicije različnih izdelkov
Definicije različnih izdelkov, v skladu s 3. členom ZOUTPI po abecednem vrstnem redu:
 • Brezdimni tobačni izdelek je tobačni izdelek, ki ne vključuje postopka zgorevanja, vključno s tobakom za žvečenje, tobakom za njuhanje in tobakom za oralno uporabo;
 • Cigara je zvitek tobaka, pri uporabi katerega poteka postopek zgorevanja in je dodatno opredeljen v 83. členu Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 47/16 92/21 in 192/21, v nadaljevanju: Zakon o trošarinah);
 • Cigareta je zvitek tobaka, pri uporabi katerega poteka postopek zgorevanja in je dodatno opredeljen v 82. členu Zakona o trošarinah;
 • Cigarilos je majhna cigara, ki je težka največ 3 g;
 • Elektronska cigareta je izdelek, ki se lahko uporablja za dovajanje nikotina skozi ustnik, ali kateri koli sestavni del tega izdelka, vključno s polnilom, rezervoarjem in napravo brez polnila ali rezervoarja. Elektronske cigarete so lahko take, da se po uporabi zavržejo, se ponovno napolnijo z uporabo posodice za ponovno polnjenje in rezervoarja, ali pa se napolnijo s polnili za enkratno uporabo.
 • Novi tobačni izdelek je tobačni izdelek, ki ne spada v nobeno od naslednjih kategorij: cigarete, tobak za zvijanje, tobak za pipo, tobak za vodno pipo, cigare, cigarilosi, tobak za žvečenje, tobak za njuhanje ali tobak za oralno uporabo in je bil dan na trg po 19. maju 2014.
 • Posodica za ponovno polnjenje je embalaža, ki vsebuje tekočino z nikotinom, ki se lahko uporablja za ponovno polnjenje elektronskih cigaret.
 • Tobačni izdelek za kajenje je tobačni izdelek, razen brezdimnega tobačnega izdelka.
 • Tobačni izdelki so izdelki, ki se lahko uporabijo in so izdelani, čeprav samo delno, iz tobaka, ki je gensko spremenjen ali ne.
 • Tobak za njuhanje je brezdimni tobačni izdelek, ki se vnaša skozi nos.
 • Tobak za pipo je tobak, pri uporabi katerega poteka postopek zgorevanja in je namenjen izključno uporabi v pipi.
 • Tobak za vodno pipo je tobačni izdelek, ki ga je mogoče uporabljati z vodno pipo. Za namene ZOUTPI se šteje, da je tobak za vodno pipo tobačni izdelek za kajenje. Če je izdelek mogoče uporabljati za kajenje z vodno pipo in kot tobak za zvijanje, se šteje za tobak za zvijanje.
 • Tobak za zvijanje je rezani tobak, ki je dodatno opredeljen v tretjem odstavku 84. člena Zakona o trošarinah.
 • Tobak za žvečenje je brezdimni tobačni izdelek, ki je namenjen izključno žvečenju.
 • Zeliščni izdelek za kajenje je izdelek na osnovi rastlin, zelišč ali sadja, ki ne vsebuje tobaka, pri uporabi katerega poteka postopek zgorevanja.
Obveznosti in postopek notifikacije izdelkov

Obveznosti in postopek notifikacije izdelkov
Proizvajalci in uvozniki tobaka, tobačnih ali povezanih izdelkov so dolžni obvestiti NLZOH o nameri dajanja na trg naslednjih izdelkov, v naslednjih časovnih terminih:
 • cigarete, cigare, cigarilose, tobak za zvijanje, tobak za pipo, tobak za vodno pipo, tobak za žvečenje, tobak za njuhanje - 30 dni pred nameravanim dajanjem na trg;
 • nove tobačne izdelke - 6 mesecev pred nameravanim dajanjem na trg;
 • elektronske cigarete in posodice za ponovno polnjenje - 6 mesecev pred nameravanim dajanjem na trg;
 • zeliščne izdelke za kajenje - 6 mesecev pred nameravanim dajanjem na trg.

Samo vnos zahtevanih podatkov v sistem EU-CEG, za Slovenijo še ne zadosti zahtevam poročanja. V kolikor proizvajalec in/ali uvoznik ne poda uradnega obvestila o nameri dajanja na slovenski trg in ne predloži vseh podatkov, kot zahteva zakonodaja, se obvesti nadzorni organ, to je Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenija (v nadaljevanju: ZIRS) o neizpolnjevanju določil ZOUTPI.

ZOUTPI v 41. členu vsebuje pravila nadzora nad izvajanjem določil tega zakona. V povezavi s tem členom je NLZOH dolžan nadzornemu organu, t. j. ZIRS, poročati ugotovljene nepravilnosti:
 • 41(4) ZIRS na podlagi ugotovitev NLZOH, da za določeno znamko in vrsto tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov njihovi proizvajalci in uvozniki ne izpolnjujejo obveznosti poročanja ali obveščanja o izdelkih iz 9., 10., 25., 26. in 28. člena tega zakona, z odločbo prepove prodajo teh izdelkov in odredi njihovo odstranitev iz prodaje.

Proizvajalce in uvoznike (predlagatelje) obveščamo, da je obrazec za plačilo pristojbine iz 10.člena Pravilnika (točka 1), za tobak dostopen tukaj, za e-cigarete tukaj. V obrazec vnesite tiste ID številke izdelkov, ki ste jih, oziroma jih še boste prijavili preko EU-CEG sistema.

Prosimo vas, da nam izpolnjen obrazec vrnete na elektronska naslova: tobak@nlzoh.si ali ecigarete@nlzoh.si. Na navedena e-naslova lahko pošljete tudi vsa vprašanja glede poročanja o tobaku, tobačnih in povezanih izdelkih.